Kaspian Law & Consulting Oy

Blogi

Ajankohtaisia asioita ja artikkeleita oikeudellisista asioista

Kaspian blogi päivittyy noin kerran kuukaudessa.

Blogi

Kaspian Law & Consulting Oy

 

Välimiesmenettely

Välimiesmenettely

Yksityisoikeudellinen riita-asia voidaan saattaa välimiesten ratkaistavaksi välimiesmenettelyyn. Menettelyssä on kolme välimiestä, ellei toisin ole sovittu. Välimiehet ovat  puolueettomia ja riippumattomia. Välimiesmenettely toimii vaihtoehtoisena menettelynä tuomioistuinkäsittelylle ja on usein...

lue lisää
Perimysjärjestys

Perimysjärjestys

Yleisestä perimysjärjestyksestä säädetään perintökaaressa (40/1965). Yhteensä perillisryhmiä eli parenteeleja on kolme ja ne ovat toisensa poissulkevia. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli ylemmässä parenteelissa on perillisiä, perivät he kaiken kuolinpesän omaisuuden.  Parenteelit ja...

lue lisää
Tuomioistuimet

Tuomioistuimet

Suomessa yleisiä tuomioistuimia ovat käräjäoikeus, jossa yksityishenkilöt tavallisimmin hoitavat asioita, sekä hovioikeus ja korkein oikeus. Lisäksi Suomessa on hallintotuomioistuimia sekä erityistuomioistuimia. Alla tietopaketti Suomen tuomioistuimista sinulle joka olet joskus miettinyt, mitä eri...

lue lisää
Rikosprosessi

Rikosprosessi

Rikoksia on olemassa monenlaisia, kuten huumausainerikos, liikennerikos, seksuaalirikos tai ihmiskaupparikos. Lisäksi suurin osa rikoksista voidaan tapauskohtaisesti luokitella tekomuodoltaan lieviksi, perusmuotoisiksi tai törkeiksi.Kaikissa rikosasioissa on kuitenkin pääpiirteittäin sama...

lue lisää
Oikeudelliset tittelit

Oikeudelliset tittelit

Juristi, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, asianajaja...Lakialalla usein törmää näihin erilaisiin nimikkeisiin, jotka saattavat aiheuttaa hämmennystä. Mitä eroa näillä titteleillä siis oikeasti on? Kuka voi kutsua itseään lupalakimieheksi ja kuka asianajajaksi? Juristi on yleisnimike, joka...

lue lisää
Kiinteistökauppa

Kiinteistökauppa

Kiinteistön luovutus on tiukasti muotoon sidottu oikeustoimi, joka virheellisesti tehtynä aiheuttaa yhdeltä suunnalta luovutuksen, toiselta suunnalta saannon mitätöimisen. Koska kiinteistön luovutuksessa on usein kyseessä rahamääräisesti erittäin huomattava intressi, on tärkeää, että luovutus...

lue lisää
Työnantajan velvollisuudet ja työntekijän oikeudet

Työnantajan velvollisuudet ja työntekijän oikeudet

Yleisesti työnantajan työnjohtovaltaan kuuluu se mitä, miten, missä ja milloin työtä tehdään. Työntekijän yleinen velvollisuus on puolestaan tehdä työtä huolellisesti ja joutuisasti työnantajan määräyksiä noudattaen. Tekstissä käydään läpi keskeisimmät työsopimuslaissa (2001/55) määritellyt...

lue lisää
Sopimusoikeuden perusperiaatteet

Sopimusoikeuden perusperiaatteet

Sopimus on kahden tai useamman tahon välinen toimi, jolla luodaan tai muutetaan velvoitteita. Se on ilmaisu siitä, että sopimuksen osapuolet sitoutuvat noudattamaan sopimuksen ehtoja. Sopimuksia on olemassa monenlaisia. Teemme päivittäin yksinkertaisia sopimuksia, esimerkiksi kun asioimme...

lue lisää
Vuokrasopimuksen päättyminen

Vuokrasopimuksen päättyminen

Vuokrasopimus on asiakirja, jonka hyvin usea meistä kohtaa jossain elämänsä vaiheessa. Vuokrasopimuksen päättymisessä on kaksi hyvin suuresti toisistaan eroavaa tapaa, nimittäin yhtäältä useimmissa tapauksissa eteen tuleva irtisanominen ja toisaalta sopimuksen purkaminen.Molemmat voivat tulla...

lue lisää
Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeudet ovat aineettomia oikeuksia ja kattavat muun muassa patentit, tekijänoikeudet, tavaramerkit sekä toiminimet. Immateriaalioikeudet ovat yritykselle erityisen tärkeitä sen liiketoiminnan suojaamiseksi ja takaavat kilpailuedun muita yrityksiä vastaan. Tekstissä käydään...

lue lisää