Tietosuojaseloste

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016, “GDPR”)

1. REKISTERINPITÄJÄ

Kaspian Law & Consulting Oy
Y-tunnus: 2558276-4
Aleksanterinkatu 15 B, 00100 Helsinki
+358 044 704 9992
[email protected]

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Elle Friberg, lakimies

3. REKISTERIN NIMI

Kaspian Law & Consulting Oy:n asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin tarkoituksena on

  1. Asiakassuhteiden hoitaminen, kehittäminen ja hallinta
  2. Toimeksiantojen hoitaminen ja laskutus
  3. Rekrytointi. Tältä osin rekisteri koostuu vain työnhakijan itsensä toimittamista
    tiedoista, ja niitä säilytetään ja käsitellään ainoastaan rekrytointitarkoituksessa.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteriin tallennetaan Kaspian Law & Consulting Oy:n asiakkaat.
Käsittelemme rekisterissä seuraavia tietoja:

  • Etu- ja sukunimi
  • Yhteystiedot
  • Henkilö- tai yhteisötunnus
  • Toimeksiantoja koskevat tiedot sekä toimeksiannon hoitamista varten kerätty tai tuotettu aineisto. Tällaisia ovat esimerkiksi asiakkaalta, viranomaisilta ja vastapuolelta saadut sekä lakimiesten tuottamat asiakirjat, yhteydenpito asiakkaaseen, lähetetyt laskut ja niistä saadut suoritukset.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot saadaan aina ensisijaisesti rekisteröidyltä henkilöltä. Toimeksiantoja hoidettaessa muita asianosaisia koskevia henkilötietoja voidaan tarvittaessa kerätä
myös Kaspian Law & Consulting Oy:n asiakkailta. Lisäksi henkilötietoja voidaan
kerätä viranomaisilta sekä muista luotettavista lähteistä siltä osin, kuin lainsäädäntö
tämän mahdollistaa.

7. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA TAI POISTAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus saada tieto siitä, mitä, miten ja mitä tarkoitusta varten hänen henkilötietojaan käsitellään. Tietojen antamisesta voidaan perustellusti kieltäytyä, jos pyyntö kohdistuu osittain salassapito- tai vaitiolovelvollisuuden piirissä olevaan tietoon.

Rekisteröidyllä on myöskin oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon oikaisua tai täsmentämistä, henkilötietojen käsittelyn rajoittamista taikka henkilötietojen poistamista. Rekisteröity voi käyttää oikeuttaan kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse.

Henkilötietojen poistamispyyntö johtaa kuitenkin käytännössä myös toimeksiannon päättymiseen, sillä kerättävät tiedot ovat aina tarpeellisia toimeksiannon hoitamisen kannalta.

Huomaathan, että lakiasiaintoimistolla on velvollisuus säilyttää joitakin tietoja myös toimeksiannon tai asiakkuuden päätyttyä. Oikeus tulla unohdetuksi on siten toimeksiantojen yhteydessä keräämiemme tietojen osalta rajattu.

8. TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa eteenpäin.Tietoja kuitenkin luovutetaan eteenpäin vain siinä määrin, kuin se toimeksiantojen, asiakassuhteiden ja lainsäädännön asettamien velvollisuuksien vuoksi on tarpeellista.

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. TIETOJEN SÄILYTYS

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen voimassaolon ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tietoja säilytetään vain niin kauan, kuin se on lainsäädännön edellytysten täyttämiseksi välttämätöntä, pääsääntöisesti kuitenkin vähintään kymmenen vuotta. Henkilötietoja voidaan säilyttää myös tätä pidempään, mikäli voimassaoleva lainsäädäntö sitä edellyttää tai siihen on jokin muu perusteltu syy.
Esimerkiksi toimiston sisäisen esteellisyystarkastuksen tekeminen saattaa edellyttää joidenkin rekisteritietojen säilyttämistä yli kymmenen vuoden ajan.

11. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterissä säilytettävät tiedot ovat vain niiden henkilöiden käytössä, jotka tarvitsevat niitä toimeksiantojen hoitamiseksi.
Paperisia henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja säilytetään lukituissa tiloissa.

Sähköisessä muodossa olevien henkilötietojen tarkasteluun tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Lisäksi verkkoyhteydet on suojattu.
Toimeksiantoja koskevat tiedot ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden piirissä, eikä niitä saa luovuttaa sivullisille ilman asiakkaan suostumusta tai nimenomaista lain säännöstä.