Välimiesmenettely

12.4.2023

Yksityisoikeudellinen riita-asia voidaan saattaa välimiesten ratkaistavaksi välimiesmenettelyyn. Menettelyssä on kolme välimiestä, ellei toisin ole sovittu. Välimiehet ovat  puolueettomia ja riippumattomia. Välimiesmenettely toimii vaihtoehtoisena menettelynä tuomioistuinkäsittelylle ja on usein yrityksille tuomioistuinkäsittelyä edun mukaisempi vaihtoehto muun muassa nopeuden ja kustannustehokkuuden vuoksi.

Välityssopimus

Riita-asia voidaan ratkaista välimiesmenettelyssä, mikäli asiasta on sovittu kirjallisesti riidan osapuolten välillä. Välityssopimus voidaan tehdä etukäteen taikka riidan synnyttyä ja se voidaan sisällyttää välityslausekkeena sopimukseen tai yhtiöjärjestykseen. Kirjallisen välityssopimuksen voidaan katsoa syntyneen myös sen sisältyessä esimerkiksi sähköpostikirjeenvaihtoon tai muuhun kirjeenvaihtoon. 

Mikäli asia on sovittu välityssopimuksella käsiteltäväksi välimiesmenettelyssä, ei asiaan liittyvää kysymystä voi saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi, ennen kuin pääasiaan on vastattu. Mikäli riidan osapuoli kuitenkin kieltäytyy välimiesmenettelystä tai ei määräajassa ole täyttänyt tehtäväänsä tai suorittanut osaansa kohtuullisessa ajassa, voidaan asia saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Menettely

Välimiesmenettely 

Kun välimiesoikeus on asetettu ja hakemusmaksu on maksettu, toimittaa välimieslautakunta asiakirjat välimiesoikeudelle mahdollisimman pian. Tämän jälkeen järjestetään järjestäytymisistunto, jossa sovitaan aikataulusta ja käsittelystä. Kun prosessiaikataulu on sovittu, tulee kantajan toimittaa kannekirjelmä vastaajalle sekä välimiehille määräajassa. Vastaajan tulee tämän jälkeen toimittaa vastauksensa määräajassa, jonka jälkeen välimiehet päättävät mahdollisista lisäkirjelmistä sekä asian esittämisjärjestyksen ja aikataulun. Kirjelmiä seuraa usein suullinen käsittely, jossa kuullaan osapuolia ja todistajia sekä asiantuntijoita. Mahdollisimman pian suullisen käsittelyn jälkeen tulee välimiesoikeuden julistaa menettely päättyneeksi ja antaa asiassa kirjallinen tuomio korkeintaan yhdeksässä kuukaudessa.

Sitoutuessaan sääntöjen mukaiseen välimiesmenettelyyn asianosaiset sitoutuvat noudattamaan välimiesoikeuden päätöksiä ja muita määräyksiä viivytyksettä ja tekevänsä parhaansa asian tehokkaaksi käsittelemiseksi.

Nopeutettu välimiesmenettely 

Riita-asia voidaan toisinaan käsitellä myös nopeutetussa välimiesmenettelyssä. Nopeutetun välimiesmenettelyn erona normaaliin menettelyyn on nimensä mukaisesti se, että prosessi on nopeampi ja määräajat ovat lyhyempiä. Esimerkiksi järjestäytymisistunto järjestetään 14 päivän sisällä asiakirjojen toimittamisesta tavallisen 21 päivän sijasta ja tuomio annetaan kolmen kuukauden kuluttua suullisesta käsittelystä. Lisäksi osapuolten ja välimiesten väliset kirjelmät on rajattu siten, että kanne- ja vastauskirjelmän lisäksi osapuolet voivat jättää välimiehille yhden ylimääräisen kirjelmän 14 päivän määräajassa. 

Nopeutettu välimiesmenettely sopii parhaiten selvien ja laajuudeltaan pienempien riitojen ratkaisemiseen, jossa myös rahallinen arvo on pienempi.

Välimiesmenettelyn edut 

Välimiesmenettelyllä on useita etuja riita-asian ratkaisussa normaaliin tuomioistuinkäsittelyyn nähden.

Välimiesmenettely on nopeampi ja kustannustehokkaampi vaihtoehto riidanratkaisuun. Välimiesmenettelyllä on yhdeksän kuukauden määräaika tuomion antamiselle ja nopeutetussa menettelyssä määräaika on kolme kuukautta. Näin ollen riitaa ei tarvitse käsitellä pitkään ja useissa oikeusasteissa ja koska tuomio on lopullinen, ei siitä voi valittaa. Välitystuomiot tunnustetaan ja täytäntöönpannaan suurimmassa osassa valtioista. Käsittely on näin ollen nopeampaa, joka puolestaan pitää kustannukset kurissa. 

Välimiesmenettelyn etuna on myös sen luottamuksellisuus. Riidan osapuolten tiedot, itse menettely sekä tuomio eivät ole julkisia, toisin kuin tuomioistuimessa käsiteltävät riita-asiat.

Lisäksi välimiesmenettely tarjoaa enemmän joustavuutta riidan osapuolille verrattuna tuomioistuinkäsittelyyn. Osapuolet voivat keskenään sopia esimerkiksi välimiesmenettelyn paikasta, kielestä sekä sovellettavasta lainsäädännöstä. Myös välimiehet voidaan valita riidan edellyttämän osaamisen ja kokemuksen perusteella.

Kaspian Law & Consulting Oy neuvoo ja avustaa yrityksiä kattavasti riita-asioissa sekä tuomioistuimissa että tuomioistuinten ulkopuolella.

Kaspian Law & Consulting Oy
Mannerheimintie 12 B, 00100 Helsinki
www.kaspian.fi

Seuraa meitä somessa

Artikkelit

Perimysjärjestys

Yleisestä perimysjärjestyksestä säädetään perintökaaressa (40/1965). Yhteensä perillisryhmiä eli...

lue lisää

Tuomioistuimet

Suomessa yleisiä tuomioistuimia ovat käräjäoikeus, jossa yksityishenkilöt tavallisimmin hoitavat...

lue lisää

Rikosprosessi

Rikoksia on olemassa monenlaisia, kuten huumausainerikos, liikennerikos, seksuaalirikos tai...

lue lisää