Työnantajan velvollisuudet ja työntekijän oikeudet

15.9.2022
Yleisesti työnantajan työnjohtovaltaan kuuluu se mitä, miten, missä ja milloin työtä tehdään. Työntekijän yleinen velvollisuus on puolestaan tehdä työtä huolellisesti ja joutuisasti työnantajan määräyksiä noudattaen.
Tekstissä käydään läpi keskeisimmät työsopimuslaissa (2001/55) määritellyt velvollisuudet, jotka sitovat sekä työnantajaa että työntekijää näiden yleisvelvoitteiden lisäksi.

Työnantajan velvollisuudet

Tasavertainen kohtelu ja syrjimiskielto

Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. Esimerkiksi työsuhteen määräaikaisuuden perusteella työsuhteessa ei saa soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin muissa työsuhteissa.
Lisäksi työnantajaa sitoo yhdenvertaisuuslain (1325/2014) mukainen syrjimiskielto, joka kieltää syrjinnän iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Palkanmaksuvelvollisuus

Työnantajalla on velvollisuus maksaa palkka säännöllisesti palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, ellei muuta ole sovittu. Palkan tulee olla työntekijän käytettävissä sen erääntymispäivänä. Lisäksi työntekijällä tulee olla saatavilla laskelma, josta käy ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet.

Selvitys työnteon ehdoista

Työnantajan tulee antaa työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, mikäli ne eivät käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta. Keskeisiä ehtoja ovat muun muassa työnantajan liikepaikka, työnteon alkamisajankohta ja työajat, koeaika sekä pääasialliset työtehtävät, palkan määräytymisen perusteet ja palkanmaksukausi.

Työntekijän oikeudet

Työnantajan velvollisuudet ovat myös työntekijän tärkeimpiä oikeuksia. Siten työntekijällä on oikeus sopimuksen mukaiseen palkkaan ja muiden työehtojen mukaiseen työskentelyyn sekä syrjimättömään kohteluun ja ihmisarvoisiin työoloihin.

Lisäksi työntekijällä on oikeus yhdistymisvapauden mukaiseen ammatilliseen järjestäytymiseen ja yhdistymisvapauden vastainen sopimus on mitätön.

Työntekijällä on myös oikeus turvalliseen työympäristöön. Työturvallisuudesta vastaavat työnantaja sekä työntekijä yhdessä siten, että työnantajalla on velvollisuus huolehtia työturvallisuudesta työntekijän suojelemiseksi, kun taas työntekijän tehtävä on noudattaa edellytettyä huolellisuutta ja varovaisuutta. Lisäksi työntekijän tehtävä on ilmoittaa työnantajalle vioista ja puutteista, jotka saattavat vaarantaa työturvallisuutta.

Työntekijän velvollisuudet

Lojaliteettiperiaate

Työntekijää sitoo työsuhteessa niin sanottu lojaliteettiperiaate. Lojaliteettiperiaatteen mukaan työntekijää sitoo salassapitovelvollisuus eikä työntekijä saa harjoittaa työsuhteen kestäessä kilpailevaa toimintaa.

Kilpaileva toiminta

Työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona. Mahdolliset ristiriidat on hyvä selvittää jo palkatessa.
Painavista syistä voidaan osapuolten välille myös solmia kilpailukieltosopimus, jolla rajoitetaan työntekijän oikeutta tehdä työsopimus kilpailevaa toimintaa harjoittavan yrityksen kanssa myös työsuhteen jälkeen. Toisaalta työnantaja voi antaa suostumuksen kilpailevaan toimintaan.

Liikesalaisuudet

Työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä oikeudettomasti käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan liikesalaisuuksia. Jos työntekijä on hankkinut tiedot oikeudettomasti, kielto jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen. Työnantajan on hyvä määritellä, mitkä asiat ovat salassa pidettäviä, ja työntekijän tulee ottaa huomioon työnantajan etu myös työajan ulkopuolella.

Me Kaspian Law & Consulting Oy:llä avustamme vuosien kokemuksella myös työsuhteisiin, palkkoihin ja työsuhteiden päättämiseen liittyvissä asioissa sekä riita-asioissa. Ota siis tarvittaessa rohkeasti meihin yhteyttä!

Kaspian Law & Consulting Oy
Mannerheimintie 12 B, 00100 Helsinki
www.kaspian.fi

Seuraa meitä somessa

Artikkelit

Perimysjärjestys

Yleisestä perimysjärjestyksestä säädetään perintökaaressa (40/1965). Yhteensä perillisryhmiä eli...

lue lisää

Tuomioistuimet

Suomessa yleisiä tuomioistuimia ovat käräjäoikeus, jossa yksityishenkilöt tavallisimmin hoitavat...

lue lisää

Rikosprosessi

Rikoksia on olemassa monenlaisia, kuten huumausainerikos, liikennerikos, seksuaalirikos tai...

lue lisää