Perimysjärjestys

8.2.2023

Suomessa yleisiä tuomioistuimia ovat käräjäoikeus, jossa yksityishenkilöt tavallisimmin hoitavat asioita, sekä hovioikeus ja korkein oikeus. Lisäksi Suomessa on hallintotuomioistuimia sekä erityistuomioistuimia.

Alla tietopaketti Suomen tuomioistuimista sinulle joka olet joskus miettinyt, mitä eri tuomioistuimia Suomessa on, mitä asioita ne käsittelevät tai missä järjestyksessä eri oikeusasteet menevät.

Yleiset tuomioistuimet

Yleiset tuomioistuimet käsittelevät riita-, rikos- ja hakemusasioita. Riita-asioita ovat esimerkiksi vahingonkorvausasiat taikka perintöriidat ja hakemusasioihin kuuluvat muun muassa avioero ja lapsen huollosta päättäminen. Rikosasiassa käräjäoikeuteen puolestaan kutsutaan se, jota syytetään esimerkiksi varkaudesta, rattijuopumuksesta tai pahoinpitelystä.

Käräjäoikeus on alin oikeusaste, jossa tavallisimmin käsitellään riita-, rikos- ja hakemusasiat ensimmäisenä.
Asiat kä­si­tel­lään ja rat­kais­taan joko is­tun­nos­sa, jo­hon ju­tun os­a­puo­let kut­su­taan tai kir­jal­li­ses­sa me­net­te­lys­sä, jol­loin rat­kai­su teh­dään pel­käs­tään asia­kir­jo­jen pe­rus­teel­la.

Hovioikeudet ovat muu­tok­sen­ha­ku­tuo­miois­tui­mia, eli ne kä­sittelevät pääasiassa kä­rä­jä­oi­keuk­sien rat­kai­suis­ta teh­tyjä va­li­tuk­sia ja kan­te­luita.
Jos asianosainen on tyytymätön käräjäoikeuden ratkaisuun, hän voi hakea siihen muutosta valittamalla hovioikeuteen. Hovioikeuteen valittaminen vaatii yleensä jatkokäsittelyluvan. Lisäksi on ilmoitettava tyytymättömyys käräjäoikeuden ratkaisuun seitsemän päivän kuluessa ratkaisun antamisesta.

Korkein oikeus on ennakkopäätöstuomioistuin, jonka keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä niistä asioista, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tuleviin vastaavanlaisiin oikeusriitoihin ja ohjataan siten lainkäyttöä.

Korkeimpaan oikeuteen voi valittaa pääasiassa hovioikeuden ratkaisusta. Valituksen käsittelyyn vaaditaan valituslupa.

Hallintotuomioistuimet

Pe­rus­tus­la­ki edel­lyt­tää, että kai­kes­sa jul­ki­ses­sa toi­min­nas­sa nou­da­te­taan tar­koin la­kia. Hallinto-oikeus käsittelee viranomaispäätöksistä tehtäviä muutoksenhakuja. Vi­ran­omai­sel­la tar­koi­te­taan kaik­kia jul­kis­ta hal­lin­to­teh­tä­vää hoi­ta­via ta­ho­ja.

Hallinto-oikeus käsittelee yksityishenkilöiden ja yhteisöjen valituksia viranomaisten hallintoasioissa, kuten maahanmuutto-, vero- ja sosiaali- ja terveydenhuoltoasioissa tekemistä päätöksistä.

Korkein hallinto-oikeus on ylin hallintotuomioistuin, joka viime kädessä ratkaisee kysymyksen hallintopäätöksen lainmukaisuudesta. Se toimii muutoksenhakutuomioistuimena hallinto-oikeuden sekä markkinaoikeuden päätöksille. 

Erityistuomioistuimet

Markkinaoikeus kä­sit­te­lee han­kin­ta-asioi­ta, kil­pai­lu- ja val­von­ta-asioi­ta, mark­ki­na­oi­keu­del­li­sia asioi­ta sekä teol­lis- ja te­ki­jä­noi­keu­del­li­sia asioi­ta.

Markkinaoikeuden jäseninä toimivat ylituomari, markkinaoikeustuomarit ja markkinaoikeusinsinöörit, joiden tulee yleisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi olla perehtyneitä käsittelemiinsä aihepiireihin. 

Työtuomioistuin käsittelee työsuhteisiin liittyviä riita-asioita, kuten työ­eh­to- ja vir­kaeh­to­so­pi­mus­ten so­vel­ta­mis­ta ja sopmimusten oikeaan sisältöön tai tulkintaan liittyviä asioita.

Työtuomioistuin on sen käsittelemissä asioissa ainoa toimivaltainen tuomioistuin.

Vakuutusoikeus on toi­meen­tu­lo­tur­va-asioi­den eri­tyis­tuo­miois­tuin, joka käsittelee toimeentuloturvan muutoksenhakuja. Vakuutusoikeudessa käsiteltävät asiat koskevat esimerkiksi henkilön oikeutta työttömyysetuuteen, asumistukeen, opintotukeen ja Kansaneläkelaitoksen maksamiin etuuksiin. Näissä asioissa vakuutusoikeus on lähtökohtaisesti ainoa toimivaltainen tuomioistuin.

Valtakunnanoikeus kä­sit­te­lee val­tio­neu­vos­ton jä­sen­tä tai oi­keus­kans­le­ria, edus­kun­nan oi­keus­asia­mies­tä, kor­keim­man oi­keu­den tai kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den jä­sen­tä vas­taan tämän virkatoiminnasta nostetut syytteet.

Yksityinen kansalainen ei voi saada asiaa vireille valtakunnanoikeudessa.

Kaspian Law & Consulting Oy
Mannerheimintie 12 B, 00100 Helsinki
www.kaspian.fi

Seuraa meitä somessa

Artikkelit

Perimysjärjestys

Yleisestä perimysjärjestyksestä säädetään perintökaaressa (40/1965). Yhteensä perillisryhmiä eli...

lue lisää

Rikosprosessi

Rikoksia on olemassa monenlaisia, kuten huumausainerikos, liikennerikos, seksuaalirikos tai...

lue lisää