Immateriaalioikeudet

25.5.2022

Immateriaalioikeudet ovat aineettomia oikeuksia ja kattavat muun muassa patentit, tekijänoikeudet, tavaramerkit sekä toiminimet. Immateriaalioikeudet ovat yritykselle erityisen tärkeitä sen liiketoiminnan suojaamiseksi ja takaavat kilpailuedun muita yrityksiä vastaan.

Tekstissä käydään pääpiirteittäin läpi keskeisiä immateriaalioikeuden alakäsitteitä, immateriaalioikeuksien saamisen edellytykset sekä oikeuksien loukkaamisen seuraukset.

Patentti

Patenteista säädetään Patenttilaissa (1967/550). Patentti suojaa muutamaa poikkeusta lukuunottamatta kaikkia uusia minkä tahansa teknisen alan keksintöjä, jotka selvästi eroavat olemassa olevista keksinnöistä ja joita voidaan käyttää teollisesti. Patentti antaa omistajalle yksinoikeuden keksinnön ammattimaiseen hyödyntämiseen.

Lain 3 §:ssä säädetään, että yksinoikeus sisältää keksinnön ammattimaisen valmistamisen, tarjoamisen tai sen saattamisen vaihdantaan sekä patentoidun menetelmän käyttämisen tai sen tarjoamisen käyttöön tietäen, tai mikäli olisi tullut tietää tämän olevan kiellettyä. Myöskään patentilla suojatulla menetelmällä välittömästi aikaansaatua tuotetta ei saa edellä mainituilla tavoilla käyttää ilman patentinhaltijan lupaa.

57 § säätää, että patentinloukkauksen seurauksena tuomioistuin voi kieltää loukkaajaa jatkamasta tai toistamasta tekoa ja tahallisesta patenttiloukkauksesta tekijä on tuomittava patenttirikkomuksesta sakkoon. Loukkaajan tulee myös maksaa kohtuullinen korvaus aiheutuneesta vahingosta.
Mikäli loukkaus on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa, voidaan tekijä tuomita teollisuusrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Patenttia voi hakea Patentti- ja rekisterihallitukselta joko kansallisesti tai kansainvälisesti. Kansallinen patentti on voimassa vain Suomessa, kun taas kansainvälinen patentti antaa oikeuden hakea patenttia halutuissa kansallisissa patenttivirastoissa, jotka toimivat joukkona kansallisia patentteja. Kolmas vaihtoehto on Eurooppapatentti, jota haetaan Euroopan pantenttivirastolta haluttuihin Euroopan patenttisopimuksen jäsenvaltioihin.

Tekijänoikeudet

Tekijänoikeuksista säädetään Tekijänoikeuslaissa (1961/404). Tekijänoikeus suojaa kaikkia kirjallisia ja taiteellisia teoksia. Oikeudet syntyvät automaattisesti teoksen luomisen myötä ja kestävät koko tekijän eliniän sekä 70 vuotta kuolinvuoden päättymisestä.

Tekijänoikeus kattaa taloudelliset oikeudet teoksen valmistamiseen sekä saattamiseen yleisön saataviin muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. Oikeuden haltijalla on myös moraalinen oikeus tulla tunnistetuksi tekijänä, kun teos saatetaan yleisön saataviin joko kokonaan tai osittain.

Tekijänoikeusrikkomuksesta voidaan tuomita sakkoon se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta valmistaa tai saattaa teoksen yleisön saataviin tai muuten rikkoo Tekijänoikeuslain säännöksiä taikka tuo maahan tuotteita, joiden hän tietää tai joita hänellä on perusteltua syytä epäillä valmistetuksi tekijänoikeuksia rikkovissa olosuhteissa. Tekijänoikeusrikoksesta voidaan puolestaan tuomita se, joka ansiotarkoituksessa loukkaa tekijänoikeuksia tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa oikeuden haltijalle.

Tavaramerkki

Tavaramerkkejä säätelee Tavaramerkkilaki (2019/544). Tavaramerkki on elinkeinotoiminnassa tavaroiden ja palvelujen tunnuksena käytettävä merkki, joka erottaa haltijan tavarat tai palvelut toisen tavaroista ja palveluista ja joka voidaan esittää tavalla, joka ilmentää suojan selkeän ja täsmällisen kohteen, eikä täytä hylkäys- tai mitätöintiperusteita. Tavaramerkki on voimassa 10 vuotta hakemispäivästä alkaen, ja se voidaan uusia.

Kuten myös patentit ja tekijänoikeudet, rekisteröity tai vakiintunut tavaramerkki antaa haltijalle oikeuden kieltää merkin käyttö elinkeinotoiminnassa niin tuotteissa ja palveluissa kuin osana toiminimeä tai muussa vastaavassa käytössä muutamin rajoitusperustein.

Sille, joka loukkaa yksinoikeutta tavaramerkkiin, voidaan lain 62 §:n mukaisesti asettaa sakon uhalla kielto jatkaa tai toistaa tekoa. Tahallaan tai huolimattomuudesta tavaramerkkiä loukkaava on myös velvollinen suorittamaan kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä sekä korvauksen käytöstä aiheutuneesta vahingosta loukatulle.
Teollisuusrikoksesta voidaan tuomita, jos teko on ollut omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa.

Toiminimi

Toiminimistä säädetään Toiminimilaissa (1979/128). Toiminimi on nimi, jota elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan. Yksinoikeuden toiminimeen voi saada joko rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla, jos nimi erottuu selvästi rekisteröidystä toiminimistä eikä ole muuten lainvastainen esimerkiksi yleisen järjestyksen vaarantamisen taikka yleisön harhaanjohtamisen perusteella.

Yksinoikeus sisältää sen, että toinen elinkeinonharjoittaja ei saa tässä maassa käyttää nimeen sekoitettavissa olevaa toiminimeä ellei näytetä, että haltija ei saata kärsiä siitä vahinkoa sekä sen, että toinen elinkeinonharjoittaja ei saa sillä alueella, jossa toiminimi on vakiintunut, käyttää siihen sekoitettavissa olevaa toiminimeä.

Joka tahallaan loukkaa toisen yksinoikeutta toiminimeen, on tuomittava sakkoon toiminimen loukkaamisesta sekä velvoitettava suorittamaan kohtuullisen hyvityksen nimen käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta.

Me Kaspian Law & Consulting Oy:llä avustamme myös immateriaalioikeusasioissa, kuten tavaramerkkien kokonaisvaltaisessa hallinnoinnissa, sekä immateriaalioikeuksia koskevissa riitatilanteissa.

Kaspian Law & Consulting Oy

Mannerheimintie 12 B – 00100 Helsinki

www.kaspian.fi

Seuraa meitä somessa

Artikkelit

Perimysjärjestys

Yleisestä perimysjärjestyksestä säädetään perintökaaressa (40/1965). Yhteensä perillisryhmiä eli...

lue lisää

Tuomioistuimet

Suomessa yleisiä tuomioistuimia ovat käräjäoikeus, jossa yksityishenkilöt tavallisimmin hoitavat...

lue lisää

Rikosprosessi

Rikoksia on olemassa monenlaisia, kuten huumausainerikos, liikennerikos, seksuaalirikos tai...

lue lisää