För Individer

Bostad och fastighet

Har du ett bostads- eller fastighetsköp i sikte? Låt oss sköta köpet ekonomiskt och juridistkt med omsorg.

Vi erbjuder våra klienter rådgivning i frågor om bostads- och fastighetsköp, vare sig det gäller köp av en egen bostad eller av investeringsbostad.

Bostads- och fastighetsköpet är ett av mest markabla ekonomiska angelägenheter, som en privatperson gör i sitt liv.

Att köpa en egen bostad är i allmänhet den största investeringen i hans liv. Därför är det viktigt, att vidkänna riskerna i anslutning med köpet samt att vederbörliga dokument görs omsorgsfullt redan innan köpet fullbordas.

Det finns alltid juridiska detaljer i bostads- och fastighetsköp och det är att rekommendera att anskaffa en jurist, som är bekant med bostads- och fastighetsjuridiken. På grund av de stora enkonomiska intressen som bostads- och fastighetsköpet har är det viktigt, att en införstådd jurist skriver de behövliga dokumenten samt kartlägger de eventuella problem som anknyter sig med den tillsaluvarande fastigheten.

Våra sakkunniga jurister hjälper i den juridiska sidan av bostadsköpet.

Kaspian Law & Consulting Oy är en sakkunnig och tillförlitlig partner till ditt stöd i bostadsköpet. Vår byrås jurister hjälper privatpersoner i ärenden som har samband med bostads- och fastighetsköp, såsom  kartlägging av eventuella juridiska risker, skrivandet av avtal och i tvister i bostads- och fastighetsköp liksom  i förlikningsförhandlingar och i rättsprocessen.

Vi skisserar upp också köpebreven i bostads- och fastighetsköp samt sköter fastigheternas och bostädernas  hyresärenden. Även om det finns lättillgängligt färdiga hyresavtalsbottnar och köpebrev, rekommenderar vi  alltid att skräddarsy dokumenten för varje särskilt fall. Omsorgsfullt uppskisserade avtal och dokument är en trygghet för parterna och fungerar förebyggande av köpets eller hyrans risker. Här har du till din hjälp  våra jurister som är specialiserade i fastighetsköp.

Kaspian Law & Consulting hjälper dig i bostads- och fastighetsköp i alla dessa skeden. Ifall du har upptäckt fel eller du har ytterligare frågor gällande bostads- och fastighetsköp, tveka inte att kontakta oss!

Z

Tjänster för privatpersoner

Våra jurister bistår våra klienter i både vardagliga och krävande juridiska frågor.
LÄS MERA

Z

Tjänster för företag

Särskild bolagsrättslig expertis för ditt företag
LÄS MERA

w

Kontakta Oss

Vår kundtjänst hjälper dig att komma igång. Den första kontakten är kostnadsfri utan dolda avgifter.

Kaspian Law & Consulting Oy – juridiskt specialkunnande

Till kärnområdet i vårt juridiska kunnande hör att bistå i tvister som rör sig bostads- och fastighetsköp samt att skissera upp dokument i bostads- och fastighetsköp.

Du har vår erfarna jurist till ditt stöd i bostadsköpets varje fas och ser till, att avtal och dokument är i ordning: lagenliga och som iakttar eventuella risker.

Du kan anlita i våra händer den juridiska sidan i även stora beslut och investeringar. Vi arbetar tillförlitligt och med lägger klientens förmån alltid på första plats. Vi vill poängera vikten av ett klientförhållande och vi kommunicerar tätt med klienten. Vi besvarar alla dina frågor som gäller bostads- och fastighetsköp och berättar gärna mera. Din första kontakt med oss är gratis.    

Bostadsköp
Bostadsköpet regleras i Finland av bostadsköpslagen ( 1994/843) som innehåller reglerna för köp av bostadsaktier och andra samfällighetsandelar som berättigar till innehav besittining av andra bostadsaktier, tryggandet av köparens juridiska och ekonomiska läge i byggnadsfasen samt vissa andra rättsförhållanden som gäller produktion och försäljning av bostäder och boendegemenskap.
Bostadsrättslagen reglerar också handel med nyproduderade och begagnade bostäder. För privatpersonernas del en av de viktigaste regleringar gäller störningar i avtalspartens prestationsstörning, med andra ord feltillfälle i bostadsköpet mellan säljaren och köparen. Feltillfällen kan grov delas feltillfällen i besittninge av köpeobjektet samt kvalitetsfel i köpeobjektet.
Fastighetsköp
Fastighetsköpet regleras i Finland av jordabalken ( 1995/540). Ett fastighetsköp är alltid en formbunden rättshandling. Med formbundenhet i fastighestköp menas, att en uppnådd enhällighet om köpets villkor och ett underteckat köpebrev inte binder säljaren eller köparen, ifall det är gjort mot reglerna i jordabalken.
Enligt jordabalken skall ett fastightestköp göras skriftligen samt underteckas av parterna eller deras befullmäktigade ombud. Ett köpvittne skall därtill bekräfta köpet i närvaro av alla köpebrevsundertecknarna.
Juridisk rådgivning är en trygghet och säkerhet
Även en omsorgsfull kartläggning av riskerna betyder dessvärre inte att alla problem kan undvikas. Även efter en noggrann undersökning av köpeobjektet kan fel uppstå som inte märkts tidigare i en konditionsundersökning. Bristen i köpeobjektet leder ofta i en tvist mellan parterna om vad som kan betraktas som avtalats och vad som är det gängse värdet i köpeobjetket på grund av felet som uppdagats. Att föra egna krav mot den andra parten behövs praktiskt taget alltid juridisk rådgivning från en sakkunnig.

För privatpersoner

Tjänster

Kaspian Law & Consulting Oy

 

Empty
Familjerätt

Bland annat äktenskapsförord och intressebevakningsfullmakt.

Läs Mer

Barnrätt

Vi hjälper till med alla juridiska frågor som rör barn och familj med förtroende, expertis och gör det barnvänligt.

Läs Mer

Arvsrätt

Bland annat testamente och intressebevakningsfullmakt

Läs Mer

Bostad och fastighet
Vi erbjuder våra klienter rådgivning i frågor om bostads- och fastighetsköp, vare sig det gäller köp av en egen bostad eller av investeringsbostad.

Läs Mer

Empty
Fastighetsjurist
Du har en fastighetsjurist till din hjälp när du fullbordar ett köp samt bistår dig, när det uppdagas problem i den köpta bostaden eller fastigheten.

Läs Mer

Mögelhus och mögelskador
Kaspian Law & Consulting Oy är en sakkunnig och pålitlig partner när det gäller tvister som hänför sig till mögelproblem i bostäder och mögelhus.

Läs Mer

Straffrätt

Våra jurister råder och hjälper klienten under hela den straffrättsliga processen, från förundersökning till avgörandet av den slutliga domen.

Läs Mer

Tvistemål

Vi hjälper våra klienter i alla tvister både vid skiljedom och domstol.

Läs Mer

N

För oss i Kaspian Law & Consulting kundintresse är en av de viktigaste kärnvärdena av vår verksamhet.

Kontakta oss gärna - Den första diskussionen för att klargöra situationen med kunden är kostnadsfri!

Vi tjänar i huvudstadsregionen, men vi sköter uppdrag i hela Finland.

Helsingfors

Juridiska tjänster i Helsingfors

Esbo

Juridiska tjänster i Esbo

Vanda

Juridiska tjänster i Vanda