OIKEUSAPU

Oikeus oikeusapuun
Oikeusapua myönnetään henkilölle, joka tarvitsee oikeudellista apua eikä itse kykene taloudellisen
tilanteensa vuoksi suoriutumaan asian vaatimista oikeudellisista menoista. Oikeusapu maksetaan valtion
varoista ja se kattaa kaikki asiaan liittyvät oikeudelliset asiat. Oikeusapu takaa oikeusturvan toteutumisen
jokaiselle sitä tarvitsevalle. Hakijalla on mahdollisuus valita avustajansa tuomioistuinkäsittelyissä. Avustaja
arvioi edellytykset oikeusavulle sekä lähettää hakemuksen.

Oikeusavusta säädetään oikeusapulaissa (257/2002) 5.4.2002/257.

Kuka voi saada oikeusapua?
Oikeusapu on tarkoitettu yksityishenkilöille, eli jokainen yksilö, jonka taloudelliset edellytykset täyttyvät voi
hakea oikeusapua asiansa oikeudellisten kulujen osalta. Oikeusapua myönnetään henkilöille, jotka asuvat
Suomessa tai EU:n alueella sekä Suomen tuomioistuimissa käsiteltäviin asioihin. Oikeusapua myöntävät
oikeusaputoimistot. Hakijan taloudellisen aseman perusteella, oikeusapu voidaan myöntää myös tietyllä
omavastuuosuudella. Lähtökohtaisesti, pienituloisille myönnetään oikeusapua ilman omavastuuosuutta.
Mikäli hakijalle myönnetään oikeusapua omavastuuosuudella, joutuu hakija itse korvaamaan aiheutuneet
kulut omavastuuprosenttinsa mukaisesti. Oikeusapua voi saada monenlaisiin juridisiin ongelmiin, kuten
perhe-, rikos- ja riita-asioihin liittyen. Hakija voi saada oikeusavun heti hakemuksen päiväyksestä tai
aikaisemmin, mikäli välttämättömiä toimenpiteitä on jo aloitettu. 

 

Lievään rikokseen harvoin myönnetään
oikeusapua heti esitutkinnasta alkaen, vaan tässä tapauksessa oikeusapu myönnettäisiin vasta, mikäli
syyttäjä tekee syyttämispäätöksen. Mikäli hakija on tyytymätön oikeusavusta tehtyyn päätökseen, voi asian
viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi.


Hakijan tulee ilmoittaa oikeat tiedot hakemukseen mahdollisimman tarkasti, sekä ilmoittaa mahdollisista
muutoksista varallisuudessaan. Oikeusapu myönnetään asiakohtaisesti, eli yksi oikeusapupäätös tiettyyn
asiaan ei kata muita oikeudellisia asioita, joita hakijalla mahdollisesti on. Tässä tilanteessa, toiseen asiaan haetaan erillistä oikeusapupäätöstä. Myönnetty oikeusapu
kattaa kuitenki kaikki oikeusasteet, mikäli muutoksia varallisuudessa ei tapahdu. Esimerkiksi, rikosasiassa
voi saada oikeusavun, joka kattaa oikeudelliset kulut aina esitutkinnasta korkeimman oikeuden tuomioon
asti. Oikeusapuhakemuksissa järjestetään satunnaisia pistokokeita, jolloin hakijan on varauduttava
todistamaan taloudellinen asemansa.


Oikeusapuhakemuksessa on myös selvitettävä hakijan mahdollinen oikeusturvavakuutus.
Oikeusturvavakuutus on ensisijainen oikeusapuun nähden. Mikäli hakijalla on oikeusturvavakuutus kuten
kotivakuutuksessa, joka kattaa oikeudelliset kulut, ei hakijalla ole oikeutta oikeusapuun. Tällaisessa

tapauksessa on kuitenkin mahdollista hakea oikeusapua kattamaan oikeusturvavakuutuksen
omavastuuosuus, mikäli hakijan taloudelliset edellytykset täyttyvät.


Me Kaspian Law & Consulting Oy:llä arvioimme oikeutesi oikeusapuun, täytämme sekä lähetämme
hakemuksen. Sinun ei siis tarvitse itse hakea tai murehtia hakemuksesta. Teemme oikeusavun hakemisen
asiakkaamme kannalta mahdollisimman helpoksi ja tiedotamme asiakkaallemme oikeusapupäätöksen
sisällöstä oikeusapuhakemuksen päätöksen.


Tarkoitus ja sisältö
Oikeusapu on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat oikeudellista apua ja eivät itse kykene kustantamaan
asiasta syntyneitä oikeudellisia kustannuksia. Oikeudelliset kustannukset voivat asiasta riippuen nousta
melko korkeiksi. Oikeudelliset kustannukset sisältävät mm. avustajan palkkiot sekä tuomioistuinmaksut.
Oikeusturvan toteutumisen kannalta, on tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus turvautua lainoppineen
apuun. Tällä pyritään nimenomaan siihen, että henkilön taloudellisesta tilanteesta riippumatta, hänellä on
mahdollisuus avustajaan oikeudellisessa asiassaan.


Oikeusapuun kuuluu oikeudellinen neuvonta, tarpeelliset toimenpiteet sekä avustaminen tuomioistuimessa
ja muussa viranomaisessa. Jokaisella on oikeus valita oikeudellinen avustajansa. Julkisen oikeusavustajan eli
valtion oikeusaputoimistossa työskentelevän lakimiehen lisäksi henkilö voi valita mieleisensä avustajan
yksityiseltä sektorilta, kuten asianajajan tai luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan, hoitamaan asiaansa.
Oikeusapu kattaa kaikki avustajan tarvittavat toimenpiteet, jotka ovat tarpeellisia asian laatu ja merkitys
huomioon ottaen. Kuitenkin enintään 80 tunnilta, ellei asian laajuus vaadi oikeusavun jatkamista.
Oikeusapupäätöksessä mainittu avustaja toimii hakijan avustajana kyseisessä asiassa. Mikäli hakija haluaa
vaihtaa avustajaa myönnetyn oikeusapupäätöksen jälkeen, tarvitaan siihen tuomioistuimen tai
oikeusaputoimiston päätös.


Tarvitsetko oikeudellista apua?
Mikäli olet oikeudellisen avun tarpeessa ja mietit, onko sinulla oikeutta oikeusapuun, ole meihin rohkeasti
yhteydessä. Ammattitaitoiset lakimiehemme osaavat jo puhelinkeskustelun perusteella arvioida oikeutesi
oikeusapuun. Hoidamme koko oikeusapuprosessin puolestasi, joten sinun ei tarvitse huolehtia
oikeudellisista menoista. Mikäli sinulla on tarve lakimiehelle, ole yhteydessä Kaspian Law & Consulting Oy:n
toimistoon.